M

issie.
FixedToday is een initiatief van collega’s die eerder met elkaar samenwerkten, een team van ervaren specialisten die graag willen laten zien hoe processen en de uitvoering beter kunnen in de rol van Broker, Matchmaker of Managed Services Provider.
Missie: Gezamenlijk ondernemen, werken en genieten. Continuïteit is de drijfveer van de onderneming gebaseerd op de kernwaarden van FixedToday en het gedachtegoed “Respect en Waardering”.

V

isie.
FixedToday biedt de diensten Payrolling, Contracting en Staffing aan welke apart of gezamenlijk leiden tot het ontzorgen van de opdrachtgever ten aanzien van het inhuurproces en strategie inzake de flexibele schil. FixedToday onderscheidt zich  door de snelle, flexibele en kwalitatieve uitvoering van processen. Waarbij de opdrachtgever kostenbesparend en risicovrij kan inhuren en zich kan focussen op de eigen core business.

De uitvoering van processen en kwaliteitsborging wordt ondersteund door in eigen beheer ontwikkelde webapplicatie “FxxdToday”.

B

eleidsverklaring Kwaliteit en service.

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit inhoud te geven heeft FixedToday een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. Dit systeem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 9001:2015. Door preventie, verbeteringen en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd. Door middel van dit managementsysteem en de beoogde certificering volgens ISO 9001 wil FixedToday zich aantoonbaar inspannen om de richting klanten geleverde kwaliteit – en daarmee de klanttevredenheid – te verhogen.

Daarnaast is FixedToday NEN-4400 gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA). Opdrachtgevers die via FixedToday tijdelijk personeel inhuren zijn volledig beschermd tegen risico’s met betrekking tot de Wet Keten Aansprakelijkheid en de Wet Inleners Aansprakelijkheid.

Naleving

Jaarlijks wordt, door middel van een uitgebreide managementreview, bepaalt of doelstellingen worden gehaald en waar nodig nieuwe doelstellingen geformuleerd.

FixedToday ziet het als haar taak om medewerkers, klanten en leveranciers te betrekken in bovengenoemde doelstellingen en inspanningen. Zij leveren met hun bekwaamheden en ideeën een bijdrage om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Desgevraagd wordt aan externe belanghebbenden een toelichting gegeven op de inhoud en werking van het (kwaliteits)managementsysteem.

Met respect en waardering,

 

De directie,                                                                           Culemborg, 21 April 2016

FixedToday BV