UPDATE 27-11-2018 Vervanging wet DBA uitgesteld tot 2021

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld. Deze zal op z’n vroegst in 2021 ingaan.De plannen van minister Wouter Koolmees, waaronder het mogelijke minimum uurtarief, staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Met andere maatregelen boekt Koolmees naar eigen zeggen wel vorderingen. Zo wordt met ingang van komend jaar voor een opdrachtgever en -nemer duidelijker of ze wel of niet een zogeheten gezagsrelatie hebben. Dat betekent dat de opdrachtnemer niet zelfstandig is en de opdrachtgever hem in loondienst zou moeten nemen.
De huidige regels zijn zo onduidelijk dat ze opdrachtgevers huiverig maken om zzp’ers in de arm te nemen, klagen beide partijen. Zij zijn bang dat ze nietsvermoedend de regels overtreden en problemen krijgen met de fiscus.
Begin dit jaar had Koolmees de opschorting van de handhaving van de Wet DBA al verlengd. De omstreden wet die toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes in 2016 al wilde invoeren als vervanging van de VAR, blijkt in de praktijk vooralsnog niet werkbaar.
(bron: flexmarkt)

UPDATE AUGUSTUS 2018 start handhaving wet DBA

In februari 2018 heeft het kabinet aangekondigd de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden met betrekking tot toepassing van de Wet DBA vanaf 1 juli 2018 te verruimen. Het tijdpad voor de verruiming van het toezicht op arbeidsrelaties blijft onverminderd van kracht. De handhaving is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van groep kwaadwillenden. Niets aan de hand zult u denken, echter…..

Vanaf 1 juli 2018 is de handhaving niet meer beperkt tot de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillenden. De definitie van kwaadwillenden is dus gewijzigd en verruimd. De Belastingdienst heeft een toezichtsplan gepubliceerd, dat uitgaat van 3 doelen (publ. datum: juli 2018)

1. Toezicht houden op de naleving van arbeidsrelaties.

2. Handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid.

3. In gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen.

De Belastingdienst heeft aangegeven niet iedere individuele opdrachtgever te kunnen bezoeken en alleen handhavend te kunnen optreden bij kwaadwillenden. Tussen juli en december 2018 zullen minimaal 100 opdrachtgevers bezocht worden voor een controle.

In deze selectie zijn de volgende groepen vertegenwoordigd.

– Opdrachtgevers die tot nu toe niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst omdat zij geen (model) overeenkomst hebben overlegd.
– Opdrachtgevers die een (model)overeenkomst hebben ingediend waaronder:
– Opdrachtgevers die om hen moverende reden de beoordeling hebben afgebroken
– Opdrachtgevers waarvan de (model)overeenkomst niet is goedgekeurd
– Opdrachtgevers die werken met een beoordeelde en goedgekeurde (model)overeenkomst.

De selectie vindt plaats bij specifiek geselecteerde branches en sectoren, de Belastingdienst heeft aangegeven dat de focus ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Belastingdienst heeft aangegeven dat als zij tijdens hun toezicht een vermoeden hebben dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking een nader onderzoek in gaan stellen. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, welke zich specifiek richten op de toepassing van de Wet DBA, zullen risicovolle branches, sectoren en groepen ondernemingen gedefinieerd worden. Aangekondigd is dat in 2019 aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden bij ondernemingen in deze groepen.

Conclusie: de toepassing op Wet DBA wordt door de Belastingdienst vanaf juli 2018 actief onderzocht en gehandhaafd in een grotere dan eerder omschreven kleine groep kwaadwillenden en aan de hand van de ervaringen van een eerste groep van ruim 100 ondernemingen worden in 2019 deze onderzoeken uitgebreid.

Bronnen:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toezichtsplan_arbeidsrelaties_dv11151z2ed.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12201&did=2018D35650

UPDATE RUTTE III

Rutte III is geformeerd en het regeerakkoord ondertekend. Op onze aparte pagina kunt  meer informatie vinden over de kabinetsplannen. Klik hier.

UPDATE 22 JUNI 2018

Vrijdag 22 juni hebben minister Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Snel, staatssecretaris van Financiën, een Kamerbrief ingediend met daarin een uitwerking van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’. In deze brief staan een paar opvallende zaken, hieronder voor jou uitgelicht:

 • Een arbeidsrelatie bij een laag uurtarief is niet alleen fiscaal maar ook arbeidsrechtelijk een arbeidsovereenkomst. Dit is een ‘ingrijpende’ aanpassing van het arbeidsrecht.
 • De afbakening van de groep, die voor de opt-out in aanmerking komt, wordt nader onderzocht. Het eerder genoemde uurtarief van €75 wordt niet meer genoemd.
 • Verder heeft men nog geen optimum gevonden tussen handhaafbaarheid, zekerheid en bepekte administratieve lasten. Dit wordt nog verder in kaar gebracht.
 • Ook is niet duidelijk of, en zo ja, in hoeveel gevallen zekerheid kan worden gegeven met een webmodule. De holistische benadering is een belangrijk aandachtspunt. De webmodule hangt nog duidelijk in de lucht.
 • In de brief wordt verder niet ingegaan op wat onder een gezagsverhouding wordt verstaan en dient te worden. Dat zal op korte termijn gebeuren (per 1 januari 2019).
 • Tot slot komt er een commissie, welke de toekomst van de arbeidsmarkt verder zal gaan onderzoeken.
 • Verder wordt de handhaving substantieel versterkt de komende tijd.
 • Klik hier om de gehele kamerbrief te lezen.

UPDATE 1-06-2017 Geen boetes en naheffingen tot tenminste 1 juli 2018 voor kwaadwillenden

Sinds de start van de wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is de opschorting van de handhaving van de wet verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. Dan gaat het om situaties waarin sprake is van het opzettelijk laten ontstaan of voortbestaan van een evidente schijnzelfstandigheid, omdat partijen weten – of hadden kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Dan gaat het niet om zelfstandige professionals bij wie ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om opdrachtgevers die willens en wetens opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning, ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting, of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

UPDATE 21-02-2017 Beantwoording vragen over  DBA en onderzoek kvK

De staatssecretaris van Financiën stuurt de Kamer antwoorden op Kamervragen nav Kamervragen onderzoek KvK naar zzp’ers

PDF download Kamerstuk Antwoorden op kamervragen over DBA en onderzoek kvk

 UPDATE  03-02-2017 Beantwoording vragen handhaving DBA bij kwaadwillenden

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de handhaving van de Wet DBA bij kwaadwillenden. Er zijn nu zeven opdrachtgevers in verschillende sectoren in beeld die mogelijk kwalificeren als kwaadwillend. In de derde voortgangsrapportage Wet DBA in april 2017 komt de staatssecretaris terug op de voortgang van deze onderzoeken.

PDF download Kamerstuk Handhaving dba

UPDATE  08-12-2016 Beantwoording vragen over wet degulering arbeidsrelaties DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het uitstel van handhaving van de wet DBA.

PPDF download Kamerstuk Beantwoording vrPDF download Kamerstuk Beantwoording vragen over wet deregulering arbeidsrelaties dba

UPDATE 25-11-2016 Beantwoording vragen over uitstel handhaving DBA tot tenminste 2018 en het begrip kwaadwillend

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over uitstel handhaving DBA tot tenminste 2018 en zolang kabinet bezig is met herijking arbeidswetgeving en het begrip kwaadwillend.

PDF download Kamerbrief Beantwoording vragen over uitstel handhaving DBA tot tenminste 2018 en het begrip kwaadwillend

UPDATE 18-11-2016 Kamerbrief tweede voortgangsrapportage Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.

PDF download Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA

PDF download Rapport Commissie Boot

UPDATE 8-7-2016 Beantwoording Kamervragen over fiscale behandeling ZZP’ers

Beantwoording vragen over fiscale behandeling zzp’ers | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de fiscale behandeling van zzp’ers en gebruik van een g-rekening.

PDF download Beantwoording Kamervragen over fiscale behandeling ZZP’ers

UPDATE 5-7-2016 Beantwoording Kamervragen over de wet DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen over de wet DBA die is ingegaan per mei 2016 en berichten over zorgen bij zzp’ers.

PDF download Beantwoording Kamervragen over de wet DBA

UPDATE 1-7-2016 Beantwoording Kamervragen over opdrachtgevers, afschaffen VAR en nieuwe wet DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over opdrachtgevers, afschaffen VAR en nieuwe wet DBA.

PDF download Beantwoording Kamervragen over opdrachtgevers en wet DBA

 UPDATE 9-6-2016 Beantwoording Kamervragen over fiscale behandeling zzp’ers

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen over borging door Belastingdienst en UWV of er geen sprake is van dienstbetrekking bij zzp’ers en over gebruik g-rekening.

PDF download “Beantwoording Kamervragen over fiscale behandeling ZZP’ers”

UPDATE 19-5-2016 Antwoorden Kamervragen over criteria schijnzelfstandigheid

Op de website van Rijksoverheid is een document te downloaden met de antwoorden op de Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht “Staatssecretaris Wiebes en zijn Belastingdienst hanteren verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid.”

PDF download Antwoord Kamervragen over criteria schijnzelfstandigheid

UPDATE 4-4-2016 Webinar 12 april Belastingdienst

Graag willen wij jullie attenderen op het Webinar welke de Belastingdienst gaat verzorgen voor de zelfstandigen. Dinsdag 12 april 2016 om 20:00. Via de onderstaande link kan men zich aanmelden.

https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/

Waarom wordt de VAR afgeschaft?

Op deze wijze elimineert het kabinet het misbruik en de ontstane schijnzelfstandigheid ten gevolge van de vrijwarende werking van de VAR. Schijnzelfstandigheid betreft de zelfstandigen welke gedwongen zijn/worden door marktomstandigheden en door opdrachtgevers om als zelfstandige met een VAR de werkzaamheden voort te zetten welke zij als werknemer uitvoerden. Dit geschiedt in diverse sectoren, al dan niet gestimuleerd in/tijdens de financiële crisis die startte in 2008.
Ook: “het uitvoeren van werkzaamheden welke ook door werknemers worden uitgevoerd bij de opdrachtgevers (=gelijkstelling)”  is een item voor het kabinet.

Het werken als zelfstandige is per 1 mei 2016 nog steeds mogelijk. Echter door het afschaffen van de VAR ontstaat een noodzaak tot “beoordeling vooraf” en zal beoordeling door de Belastingdienst achteraf plaats gaan vinden. De wetswijziging heeft invloed op de contractsituatie per 1 mei 2016. Op dit moment werken wij met een overeenkomst van opdracht volgens het Burgerlijk Wetboek met daarbij de VAR. De VAR geeft vooraf aan dat wij als Intermediair geen inhoudingsplichtige zijn voor de Loonheffing en Premies Werknemersverzekeringen (inclusief de premie ZVW). De zelfstandige heeft vervolgens geen recht op de werknemersverzekeringen. Attentie: de VAR is geen bevestiging hoe de Belastingdienst uiteindelijk uw fiscale inkomsten zal beoordelen.

Per 1 mei 2016 kunnen opdrachtgevers, intermediairs en zelfstandigen gaan werken op basis van modelovereenkomsten. Een modelovereenkomst dient goedgekeurd te zijn door de Belastingdienst. Evenals de VAR is de modelovereenkomst niet verplicht, maar in de zoektocht naar zekerheden zal de modelovereenkomst, net als de VAR, snel aan populariteit winnen, omdat er toch iets aan zekerheden afgegeven wordt. Belangrijke wijziging is dat de opdrachtgevers en intermediairs, net als het tijdperk van voor de VAR, weer aansprakelijk gesteld kunnen en zullen worden als de Belastingdienst achteraf vaststelt dat een zelfstandige niet zelfstandig is geweest voor de opdracht. Met de VAR liep uitsluitend de zelfstandige het risico.

Het is essentieel dat partijen vóóraf een juiste beoordeling maken van de arbeidsverhouding welke gaat ontstaan bij het sluiten van een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden.  Partijen dienen op basis van de boordeling de juiste overeenkomst te kiezen om de samenwerking vorm te geven. Dit zal dan een arbeidsovereenkomst als werknemer (payroll) of een overeenkomst van opdracht (bij voorkeur een modelovereenkomst)  moeten zijn. Indien een opdracht zich kwalificeert als een opdracht welke door een zelfstandige verzorgd kan worden dan zal deze overeenkomst gebruikt gaan worden.

Maar als de feitelijke situatie afwijkt van het bepaalde in de overeenkomst dan hebben alle partijen een probleem. De Opdrachtgever of Intermediair zullen alsnog premies moeten gaan betalen. De Zelfstandige zal de eventueel te weinig betaalde Loonheffing als voorheffing voor de Inkomstenbelasting aan de Belastingdienst terug moeten gaan betalen.

Nu is er de afgelopen jaren bijna niet gecontroleerd door de Belastingdienst. Gezien de nieuwe Wet DBA zal dat in de toekomst wel gaan gebeuren. Ook voor de zelfstandige neemt het financiële risico daarmee toe.

Wanneer is er sprake van een Opdracht welke als zelfstandige uitgevoerd kan worden?

De betrokken partijen, met name de Opdrachtgever en de Intermediair, dienen bij elke aanvraag vooraf vast te stellen welke arbeidsverhouding van toepassing is.

Hierbij is van belang:

 • Is de geselecteerde Deskundige verplicht om persoonlijk de werkzaamheden uit te voeren? Kan een Deskundige op eigen initiatief zich laten vervangen en welke voorwaarden gelden hiervoor?
 • Op welke wijze kan de Opdrachtgever (de partij waar de werkzaamheden feitelijk worden uitgevoerd) leiding en toezicht houden op de werkzaamheden? Kan de Opdrachtgever instructies geven om tot de gewenste inspanning dan wel resultaat te komen?
 • Op welke wijze wordt de Deskundige beloond voor zijn werkzaamheden?
 • Heeft de Opdrachtgever ook werknemers in dienst welke soortgelijke werkzaamheden uitvoeren?

Indien het niet mogelijk is dat een Deskundige zich mag laten vervangen en de Opdrachtgever een gezagsverhouding heeft ten aanzien van de werkzaamheden, dan zal de Belastingdienst concluderen dat er geen sprake is van zelfstandigheid en dat de arbeidsverhouding een arbeidsovereenkomst is of daaraan gelijkgesteld kan worden.

Per 1 mei 2016 start een transitiejaar waarin alle betrokken partijen de tijd krijgen om hun arbeidsverhoudingen en overeenkomsten te herzien en waar benodigd aan te passen. De Belastingdienst zal gedurende deze periode nadere informatie, partijen behulpzaam zijn. Per 1 mei 2017 dienen allen partijen hun zaken goed geregeld te hebben en zal ook gehandhaafd gaan worden.

Bovib

FixedToday is begin 2016 lid geworden van de brancheverenging Bovib (www.bovib.nl). De Intermediairs zijn vertegenwoordigd door deze vereniging en hebben een modelovereenkomst ter goedkeuring liggen bij de Belastingdienst.
De modelovereenkomst geeft vooraf duidelijkheid of een Intermediair inhoudingsplichtig is voor Loonheffing en premies.
Het streven is dat deze modelovereenkomst voor 1 april 2016, doch uiterlijk 1 mei 2016, goedgekeurd is.bovib_400x400Ook onze (en uw) Opdrachtgevers dienen zich goed in te lezen en voor te breiden op de nieuwe situatie per 1 mei 2016. FixedToday gaat de komende tijd met al haar opdrachtgevers om de tafel om de nieuwe wet te bespreken. Ook de Opdrachtgever kan weer aansprakelijk gesteld worden. Hoe zullen de opdrachtgevers in Nederland hun beleid gaan insteken betreffende de inhuur van zelfstandigen? Een belangrijke vraag welke nu nog niet beantwoord kan worden. Hoe zit de modelovereenkomst er inhoudelijk uit? Vele vragen zijn er op dit moment nog!

Tevens wijzen we u op de Ondernemerscheck, de  factsheet wet DBA en Handreiking beoordelingskader van de Belastingdienst.